Art Ceramics CZ

Stanovy

 

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ – KERAMIKŮ, Z. S.

I. 
Název, forma a sídlo

Název spolku: Sdružení výtvarných umělců – keramiků, z. s.

Spolek Sdružení výtvarných umělců – keramiků (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Má sídlo v Praze, Bořivojova 108, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO 00570567

II.

Charakter spolku

Spolek je dobrovolná, apolitická, nezávislá, profesní, výběrová organizace s vlastní právní subjektivitou. Vytváří podmínky pro svobodnou uměleckou tvorbu. Respektuje názorovou
a uměleckou subjektivitu členů. Pořádá výstavy, přednášky, besedy a jiné akce týkající se keramické tvorby a její propagace. Zastupuje své členy a hájí jejich práva profesní, sociální
a autorská.

III.

Základní účel a hlavní činnosti spolku

1. Spolek sdružuje výtvarné umělce – keramiky v rámci ČR.

2. Zastupuje své členy navenek a hájí jejich práva profesní, sociální a autorská.

3. Propaguje keramickou tvorbu svých členů.

4. Iniciuje, spolupořádá či pořádá výstavy, přednášky, besedy a jiné akce, týkající se keramické tvorby, její propagace a popularizace.

 

IV.

Členství ve spolku

1. Členy se mohou stát výtvarní umělci pracující s keramickou hmotou, nebo výtvarní teoretici, publicisté, kritici a kurátoři, kteří se ve své odborné činnosti zabývají keramickou tvorbou.

2. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18. let, která žije nebo tvoří na území České republiky.

3. Žadatel o členství předloží písemnou přihlášku. Přihláška musí obsahovat: jméno
a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení, e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

4. K přijetí se vyžaduje doporučení dvou členů spolku, předložení reprezentativního portfolia prací a CV a fyzická účast žadatele na Členské schůzi, při kterém bude rozhodnuto o jeho přijetí.

5. O přijetí žadatele rozhoduje Rada na základě souhlasu nejvyššího orgánu spolku, kterým je Členská schůze, na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

6. Členství vzniká dnem, kdy Rada rozhodne o přijetí žadatele.

 

V.

Čestné členství ve spolku

1. Čestným členem se může stát na návrh dvou členů sdružení:

a) každý, kdo se výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj keramického oboru

b) řádný člen spolku automaticky po dosažení věku 80 let

2. Čestní členové nemusí platit členské příspěvky. Mohou se podílet na činnosti spolku, a i nadále mají právo hlasovat.

3. O čestném členství rozhoduje Rada na základě souhlasu Členské schůze.

 

VI.

Práva a povinnosti členů spolku

 

1. Člen spolku má právo zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku

c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

d) účastnit se hlasování

2. Člen spolku je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy

b) hájit zájmy výtvarných umělců – keramiků

c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

VII.

Zánik členství

1. Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku.

2. Úmrtím člena spolku.

3. Ukončením členství pro hrubé porušování stanov či morálních zásad spolku na základě hlasování Členské schůze.

4. Členství zaniká vyškrtnutím i v případě, že člen spolku neplatí členské příspěvky po dobu 2 let a nereaguje na písemnou výzvu nebo výzvu zaslanou prostřednictvím elektronické komunikace o doplacení dlužné částky, uplynutím této doby.

5. O zániku členství bude člen informován písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

 

VIII.

Orgány spolku

1) Členská schůze

2) Rada

3) Předseda

 

IX.

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby zejména:

a) schválila případné změny Stanov,

b) zvolila na tříleté funkční období tříčlennou radu, případně tuto radu odvolala

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

d) určila koncepci činnosti spolku na další období

e) stanovila výši členských příspěvků na dané období

f) schválila rozpočet spolku na příští období

g) přijala nové členy spolku

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2. Členskou schůzi svolává Rada.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada náhradní Členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato náhradní Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

 

 

X.

Rada

1. Rada svolává Členskou schůzi.

2. Činnost spolku mezi Členskými schůzemi řídí Rada.

3. Funkční období Rady je tříleté. Rada se schází dle potřeby. Rada může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen statutární zástupce. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

4. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je statutární zástupce spolku povinen neprodleně svolat Členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

5. V případě situace, kdy nebude možné prezenční svolání Členské schůze nebo Rady, bude možné rozhodovat na základě per rollam, tedy oběžníkem zaslaným členům spolku korespondenčně nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

 

XI.

Předseda

1. Předseda spolku je jeho individuálním statutárním orgánem. Jeho funkční období je tříleté.

2. Předseda je volený Členskou schůzí na základě návrhu Rady, Členská schůze může také předsedu odvolat.

3. Jménem spolku jedná předseda samostatně. V případě jeho nepřítomnosti je zastupován místopředsedou, případně jiným členem Rady nebo členem spolku na základě rozhodnutí Rady.

 

XII.

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky, získanými z členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně doložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada členy spolku na každé Členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek, po provedené likvidaci, předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. umělecká činnost.  

 

XIII.

Zánik spolku

1. Spolek zaniká rozhodnutím Členské schůze na základě hlasování kvalifikované většiny, tedy hlasu tří pětin všech členů spolku.

 

 

V Kadani dne 15. 8. 2021


Marek Dias, předseda spolku

František Vlček, místopředseda spolku

Jana Krejzová, člen Rady