Art Ceramics CZ

WORKSHOP WEEKEND, Dubí u Teplic

WORKSHOP WEEKEND

hosté:

Willy van Bussel (NL)

Let de Kok (NL)

Joszef Simon Szolt (HU)

Realizační centrum ateliéru

Design keramiky FUD UJEP

Dubí u Teplic

24. -26.10. 2014

Kremika z neolitu

WORKSHOP WEEKEND, Dubí u Teplic

Workshop Weekend
ZPRÁVA 24–26|10 2014
ATELIÉR DESIGN KERAMIKY FUD UJEP
vedoucí ateliéru: MgA. Antonín Tomášek / antonin.tomasek@ujep.cz
asistent: MgA. Iva Š. Tattermuschová / iva.tattermusch@ujep.cz
facebook / designkeramiky
Od založení ateliéru Design keramiky uběhlo přes dvacet let. Pod hlavičkou Institutu
výtvarné kultury (od 1993), později Fakulty umění a designu (od 2000) UJEP v Ústí
nad Labem, byl až do března roku 2014 veden jeho zakladatelem, Doc. ak. soch. Pavlem
Jarkovským, po němž štafetu přebírá MgA. Antonín Tomášek.
Workshop Weekend – zpráva
realizační centrum ateliéru Design keramiky
24–26/10 2014, Tovární 50 – Dubí u Teplic
Shrnutí
Letošní prodloužené víkendové setkání lektorů,
studentů a zájemců z řad širší odborné veřejnosti
Workshop Weekend, se neslo ve znamení čísla 3.
Třetí ročník WW se opět uskutečnil v prostorách
realizačního centra ateliéru Design keramiky Fakulty
umění a designu UJEP v Dubí u Teplic. Akce trvala tři
dny a hostila tři zahraniční lektory. Ukázky jejich díla
bylo možné shlédnout ve výstavním sálu po celou dobu
trvání workshopu, zatímco v přilehlých prostorách
probíhaly praktické ukázky způsobu vytváření. Stěžejním
tématem se stala technika v keramice – originální
autorský přístup využívající tradičních principů, ale
také možnost zapojení nových technologií. Toto téma
zaujalo letos rekordní počet zájemců, kteří naplnili
kapacitu objektu v počtu více než 50 účastníků.
Lektoři, účastníci a hosté
Lektory letošního workshopu byli:
Simon Zsolt Jozsef (HU);
http://simonart.carbonmade.com
Willy van Bussel (NL);
http://www.vanbussel-keramiek.nl
Let de Kok (NL);
http://www.keramiek-les.nl
Simon Zsolt Jozsef o sobě tvrdí, že jeho život je pohyb.
“Když mě někdo pozoruje při kamenosochařství říká,
že to vypadá jako masáž nebo tanec s hlínou.” Studoval
na Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest
a MOME (dříve Hungarian University of Art and
Design). Jeho obrazy, kresby a sochy jsou pohybové
studie bez reálných forem. Simon nezkoumá formy, ale
proces tvorby. Vše se neustále mění a roste. Výstupy
z Simonových experimentů lití do forem připomínajících
složité variabilní skládačky jsou rozkvetlé objekty
s kontrastujícími strukturami vnitřního a vnějšího
povrchu.
Willy van Bussel se narodil roku 1951 v Holandsku,
kde nadále žije a pracuje nedaleko Eidhovenu. Přestože
v oboru nestudoval, keramice se věnuje přes 35
let. Napříč jeho tvorbou je znát mistrovský točířský přístup.
Přes ručně dekorovanou keramiku se vypracoval
na specialistu na krystalické glazury. V současné době
je Willy fascinován translucentní vlastností tenkostěnného
porcelánu – pracuje stále na kruhu, ale dovádí
tenkost střepu do extrémních možností. Válcovité a kónické
nádoby o síle střepu 1 mm dekoruje minimálním
počtem modernistické barevné škály pomocí výkrývání
a stříkání.
Let de Kok pochází z rodiny, která vlastnila malou keramickou
manufakturu. Sama je absolventka průmyslové
školy v Arnhemu – obory kresba a textil. Keramické
vzdělání získala ve známé odborné keramické škole
ve městě Gouda. Od počátků své keramické tvorby je
inspirována architekturou a její z modulů skládané
objekty získaly řadu ocenění v Holandsku i ve světě.
V poslední době Let využívá pro svou práci 3D tisk.
Workshopu se účastnili jak studenti mateřské Fakulty
umění a designu, tak studenti dalších škol a zájemci
z řad širších profesních okruhů designu a keramiky.
Podařilo se vytvořit platformu umožňující setkání zástupců
z řad studentů a pedagogů vysokých škol nejen
českého prostředí. Pozvání přijala také delegace profesorů
z japonské Musashino Art University, která byla
v tomto období na cestách v Česku spolu se skupinou
vybraných studentů.
Zastoupené školy a ateliéry:
_Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu,
ateliér Design keramiky
_České vysoké učení technické,
Fakulta Architektury, Design
_Vysoká škola uměleckoprůmyslová,
ateliér Keramika a porcelán
_Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
ateliér Průmyslový design
_Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara
_Musashino Art University Tokyo
Program
Důležitou událostí, která umožnila setkání oficiálních
účastníků workshopu s dalšími hosty, bylo neformální
setkání konané v sobotu 25. 10. od 18.00. Organizace
se významnou měrou zhostili studenti ateliéru Design
keramiky. Do stanoveného programu spontánně
vstupovali další účastníci se svými příspěvky k tématu,
čímž podpořili živou diskuzi.
Pátek 24. 10.
dopoledne sjezd účastníků
10.30 – prohlídky pro zájemce
_Dům Porcelánu s modrou krví.
14.00 – zahájení Workshopu
_představení jednotlivých lektorů
_komentovaná prohlídka výstavy prací lektorů
Simon Zsolt Jozsef
Willy van Bussel
Let de Kok
Sobota 25. 10.
10.00 – Simon Zsolt Jozsef – prezentace
15.00 – Simon Zsolt Jozsef – workshop
18.00 – večírek
Neděle 26.10.
10.00 – Willy van Bussel – prezentace
11.00 – Let de Kok – prezentace
14.00 – Willy van Bussel – workshop
15.30 – Let de Kok – workshop
17.00 – závěrečná prezentace ADK
Přínos
Průběh letošního workshopu potvrdil pozitivní přínos
mezigeneračního setkání napříč studiem a praxí.
Studenti si na základě bezprostředního setkání, živých
ukázek a diskuzí s etablovanými osobami v oboru
mohli utvořit reálnou představu o širších možnostech
vlastního uplatnění a spektru inspirativních podnětů
pro svou práci. Kurátorský výběr jednotlivých lektorů
strategicky zahrnoval zástupce odlišných přístupů
a technik tvorby. V rámci workshopu reprezentovali
3 lektoři následující přístupy:
1/ manipulace se zavedenými principy techniky
– Simon Zsolt Jozsef
Nekonečná variabilita vytváření nových forem během
hravého procesu využití známých vlastností materiálů.
2/ zdokonalení tradiční techniky – Willy van Bussel
Hledání krajních mezí materiálu pomocí mistrovsky
zvládnuté tradiční techniky točení na kruhu.
3/ nové technologie a 3D tisk – Let de Kok
Možnosti vytváření pomocí nových technologií, které
umožňují docílit naprosto odlišné formy (výzkumu 3D
tisku keramiky se věnuje sponzor workshopu, firma
Materialise).
Sponzoři
Poděkování za finanční i morální podporu události
Workshop Weekend patří následujícím:
_Fakulta umění a designu UJEP,
vedení fakulty, Katedra designu
_Čský porcelán, a.s. Dubí
_město Dubí
_Capexus s.r.o., Praha
_Materialise, Ústí nad Labem
Plány
Ateliér Design keramiky sídlí v budouvě Fakulty umění
a designu UJEP v Ústí nad Labem a zároveň disponuje
realizačním centrem v Dubí u Teplic. Jedná se o strategicky
umístěný objekt v sousedství Českého porcelánu
a. s., se kterým existuje dlouhodobá spolupráce.
Studenti tak mají možnost využívat jedinečné kombinace
technicky vybaveného školního zázemí v přímé
návaznosti na reálný svět průmyslové výroby. Realizační
centrum ateliéru v Dubí u Teplic však nehostí jen
vlastní studenty – je také otevřeno spolupráci s dalšími
ateliéry a školami, kterým nabízí možnost realizace
vlastních projektů. Cílem je nadále pořádat a hostit
profesní setkání, workshopy a sympózia, která umožní
propojit jak školy mezi sebou, tak školní prostředí
s praxí. Všechny aktivity jsou zároveň otevřeny mezinárodní
účasti a mezioborovému dialogu.
za ateliér Design keramiky zpracovala,
Iva Š. Tattermuschová
iva.tattermusch@ujep.cz, + 42(0) 732 819 342