Art Ceramics CZ

“K.I.T.“ (Keep in Touch)–INTERNATIONAL PORCELAIN MEETING 2016, Dubí u Teplic

“K.I.T.“ (Keep in Touch)–INTERNATIONAL PORCELAIN MEETING 2016
“UPSIDE–DOWN”
PORCELAIN SYMPOZIUM–CALL FOR ENTRIES

Příležitost pro realizaci projektů, jejichž finální
podoba je důsledkem autentického výrobního
procesu. Přihlašujte své koncepty s důrazem
na experiment, originální postupy a návody,
popřípadě vlastní výrobní nářadí.
„Keep in Touch“ je určen pro studenty, designéry,
nebo design studia.
Termín konání: 7.–22. září 2016
Uzávěrka přihlášek: 22. července 2016
Kde:
Fakulta umění a designu UJEP
Realizační centrum Ateliéru Design keramiky
Tovární 50, Dubí u Teplic, Česká republika
Organizátor:
Ateliér Design keramiky, Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
Záštita akce:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Partneři:
Český porcelán Dubí a.s.,
Město Dubí a Galerie Flex Up Praha

Kontakt / Contact:
ceramicskit@gmail.com
Více informací na / For more informations see:
www.facebook.com/InternationalPorcelainMeetingKIT
Kremika z neolitu

“K.I.T.“ (Keep in Touch)–INTERNATIONAL PORCELAIN MEETING 2016, Dubí u Teplic

Keep in Touch (K.I.T.) je výstavní a ediční projekt programově navazující na tradici Mezinárodních studentských porcelánových sympozií a workshopů organizovaných od roku 2010 v Realizačním centru v Dubí u Teplic. 

Letošní ročník 2016 jsme nazvali Dnem vzhůru a zaměřili se na téma příběhu výrobního procesu. Konkrétně na design produktů, jejichž finální podoba je důsledkem autentického tvůrčího výrobního procesu. 

Téma příběhu výrobního procesu zastřešuje aktuální tendenci užitého umění (designu), kdy řada tvůrců generuje vlastní estetiku objektů skrze originální postupy, návody, či vlastnoručně vyrobené nástroje a nechává na nás (přímých uživatelích) jaký užitek si k nim dosadíme.

Takové objekty se často pohybují na hranici produktového designu, volného umění, ekologické angažovanosti nebo sociálního komentáře. Svojí nejasnou funkcí nás uvádějí v pochybnost o stavu věcí. Pro jejich víceznačnost bývá někdy těžké je pojmenovat, přestože formálně se může jednat o vázu, šperk, stůl, stoličku či květináč.

Tendence zesíleného akcentu na originalitu výrobního procesu či jedinečnost a autenticitu produktu skrze výrobní postup, je patrná v posledních letech jak u etablovaných designérů, studií a umělců, tak i na půdě vysokých uměleckých škol. Hledají se cesty vedoucí k nové formě zážitku. Nabourávají se zažité řemeslné postupy, využívají se nové technické možnosti nebo se oživují zapadlé archaické výrobní návody a technologie.

Čím nás tyto objekty okouzlují a jak si získávají naší důvěru a srdce? To je jedna z otázek, na kterou bude letošní ročník hledat odpovědi.

================================================

Keep in Touch (K.I.T.) is an exhibition and editorial project programmatically developing the tradition of international student porcelain symposia and workshops organized since 2010 within the Implementation Center in the town of Dubí in the district of Teplice [Eichwald].

The 2016 symposium is called “Upside Down” and focuses on the production process, in particular on the design of products whose final shape is the result of an authentic creative production process.

The topic of the production process covers the current tendency of the applied arts (design), when many designers generate their own aesthetics of objects through original methods, instructions or self-made instruments and leave up to us, direct users, what we can use them for.

Such objects often border on product design, fine art, environmental engagement or social commentary. Their unclear functions make us doubt the state of things. Due to their ambiguity it is sometimes hard to identify them, although formally they can represent a vase, a piece of jewelry, a table, a chair or a flowerpot.

Recently, there is an evident tendency of strong emphasis on the originality of the production process or the uniqueness and authenticity of the product made through the production process with both established designers, studios and artists as well as institutions of higher learning in the sphere of art. 

People are looking for ways towards a new form of experience; they break the established craftsmanship techniques, use new technical possibilities or revive age-old production instructions 
and technologies.

Why are these objects so fascinating for us, and how do they gain our trust and our hearts? This is one of the questions that this year’s symposium will try to answer.